Podmínky použití,

na které se všichni můžeme spolehnout

Používáním webu FLOWTIVO.com nebo jakékoliv služby, aplikace nebo softwaru FLOWTIVO, vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami použití a zavazujete se tyto podmínky použití dodržovat. POKUD PROVÁDÍTE REGISTRACI NEBO JAKOUKOLI JINOU ČINNOST ZA PRÁVNICKOU OSOBU, POTVRZUJETE SPOLEČNĚ SE SVÝM SOUHLASEM, ŽE MÁTE PRÁVO ZA TUTO PRÁVNICKOU OSOBU JEDNAT A UZAVÍRAT JEJÍM JMÉNEM SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. POKUD PROVÁDÍTE REGISTRACI ZA JINOU FYZICKOU OSOBU, POTVRZUJETE SPOLEČNĚ SE SVÝM SOUHLASEM, ŽE MÁTE PRÁVO POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE TÉTO FYZICKÉ OSOBY PROVOZOVATELI FLOWTIVO. POKUD TAKOVÁ PRÁVA NEMÁTE, NEBO NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ, NEMĚLI BYSTE POKRAČOVAT.

1 Úvodní ustanovení
1.1 Tyto Podmínky užívání aplikace FLOWTIVO nebo dalších služeb, software a API společnosti FLOWTIVO s.r.o. (dále jen „FLOWTIVO“) upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Zákazníkem FLOWTIVO (dále jen „Podmínky“).
1.2 FLOWTIVO je modulární aplikace, kdy každý modul je určený k jiným úkonům, např. administraci dopravy, evidenci vozidel a další. FLOWTIVO je zpřístupněna Provozovatelem Uživatelům prostřednictvím webového rozhraní, aplikace pro smartphone s operačním systémem Android a iOS nebo API.
1.3 FLOWTIVO je ve smyslu Autorského zákona autorským dílem a výkon veškerých majetkových práv k aplikaci náleží Provozovateli.
1.4 Provozovatelem FLOWTIVO je společnost FLOWTIVO s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 - Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271064, IČ: 05803853 (dále jen „Provozovatel“).
1.5 Zákazníkem FLOWTIVO se rozumí buď (i) právnická osoba; (ii) fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; nebo (iii) fyzická osoba spotřebitel, který projeví vůli využívat, nebo již využívá FLOWTIVO prostřednictvím svého Uživatelského účtu či vícero Uživatelských účtů (dále jen „Zákazník“).
1.6 Uživatelem se rozumí buď (i) fyzická osoba, která využívá FLOWTIVO jménem a na účet Zákazníka (právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající) v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru se Zákazníkem a které byl Uživatelský účet vytvořen Zákazníkem nebo která si jej vytvořila se souhlasem nebo na pokyn Zákazníka; nebo (ii) fyzická osoba spotřebitel, která si vytvořila Uživatelský účet a využívá FLOWTIVO pro své nekomerční potřeby (dále jen „Uživatel“).
1.7 Organizací se rozumí v případě Zákazníka – právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, jednotlivá provozovna, pobočka, odštěpný závod nebo jiná část obchodního závodu Zákazníka bez vlastní právní subjektivity (včetně např. oddělení, sekce, týmu apod.), pro kterou si Zákazník v aplikaci FLOWTIVO přeje vytvořit samostatný profil a přiřadit k němu Uživatele (dále jen „Organizace“).
1.8 Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému Uživateli, který akceptuje tyto Podmínky, nebo za kterého tyto Podmínky akceptuje Zákazník či osoba oprávněná jednat za Zákazníka. Uživatelský účet jednoznačně definuje Uživatele a obsahuje zejména položky: (i) uživatelské jméno, (ii) heslo a (iii) doplňující uživatelské údaje. Prostřednictvím tohoto uživatelského účtu může Uživatel využívat aplikaci FLOWTIVO a její funkce (dále jen „Uživatelský účet“).
1.9 Akceptace Podmínek znamená akceptaci veřejné nabídky (návrhu na uzavření smlouvy) Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku. K akceptaci dochází úspěšnou registrací Zákazníka prostřednictvím internetové stránky https://flowtivo.com/signup a následnou aktivací Uživatelského účtu pomocí odkazu zaslaného na email uživatele uvedený při registraci. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli/Zákazníkovi omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání FLOWTIVO na dobu trvání smluvního vztahu.
1.10 Akceptace Podmínek Uživatelem, který není Zákazníkem, znamená souhlas takového Uživatele s těmito Podmínkami, pokud jde o práva a povinnosti Uživatele, a závazek tyto podmínky dodržovat. Za porušení podmínek ze strany Uživatele odpovídá Zákazník, který má účet Uživatele, jenž se porušení Podmínek dopustil, k sobě přiřazený v době porušení.
2 Práva a povinnosti Uživatele
2.1 Uživatel je oprávněn užívat FLOWTIVO pouze v rozsahu, v jakém to funkce a podmínky užívání této aplikace umožňují. Uživatel nesmí využívat FLOWTIVO k jakýmkoli účelům odporujícím právním předpisům nebo účelům zasahujícím neoprávněně do práv třetích stran. Uživatel se zároveň zavazuje neužívat FLOWTIVO žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu FLOWTIVO či za účelem vytvoření obdobné aplikace nebo z vygenerovaných výstupů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení FLOWTIVO. Uživatel rovněž není oprávněn aplikovat na FLOWTIVO jakékoliv viry a jiný škodlivý software, zátěžové testy, testy integrity či zranitelnosti služby ani programy, jejichž účelem je omezit nebo zhoršit dostupnost či odezvu aplikace FLOWTIVO.
2.2 Uživatel není oprávněn postoupit či pronajmout svůj Uživatelský účet a tedy oprávnění k užívání FLOWTIVO jakékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
2.3 Uživatel bere na vědomí, že je povinen udržet v tajnosti své přístupové jméno a heslo k Uživatelskému účtu FLOWTIVO.
2.4 Užívání FLOWTIVO může Uživatel kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoli zrušit, a to prostřednictvím Uživatelského rozhraní v aplikaci, nebo prostřednictvím žádosti adresované na e-mail Provozovatele (info@flowtivo.com). Provozovatel Uživatelský účet na základě této žádosti po jejím obdržení do 30 dnů zruší bez možnosti obnovy. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu.
2.5 Uživatel je oprávněn poskytnout Provozovateli zpětnou vazbu na aplikaci FLOWTIVO, včetně návrhů na zlepšení a zdokonalení služby a jejích funkcionalit. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn tyto návrhy využít a zapracovat do aplikace FLOWTIVO, aniž by v takovém případě vzniklo Uživateli právo na jakoukoli odměnu.
2.6 Tento článek 2 se přiměřeně vztahuje i na Zákazníka.
3 Práva a povinnosti Provozovatele
3.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za data a údaje, které Uživatel vytvořil či uložil pod svým Uživatelským účtem. Provozovatel prohlašuje, že má na své straně implementována přiměřená technická opatření proti ohrožení důvěrnosti dat a neoprávněnému přístupu k nim. Provozovatel nicméně nenese žádnou odpovědnost za porušení důvěrnosti dat Zákazníka či Uživatele při jejich přenosu prostřednictvím internetu ani za jejich případnou ztrátu či poškození.
3.2 Provozovatel negarantuje dostupnost FLOWTIVO 24 hodin denně.
3.3 Provozovatel neručí za to, že FLOWTIVO bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.
3.4 Provozovatel má právo znemožnit Uživateli přístup k jeho Uživatelskému účtu nebo zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání aplikace FLOWTIVO v případě, že Uživatel porušuje tyto Podmínky. Provozovatel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za škodu, která omezením přístupu nebo zrušením Uživatelského účtu Uživateli nebo Zákazníkovi vznikne, ani za případnou ztrátu dat.
3.5 Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými Uživatel v aplikaci FLOWTIVO pracuje, a tyto záznamy využívat pro vytváření souhrnných anonymizovaných údajů sloužících k vylepšování a správě stávajících produktů a vytváření nových produktů Provozovatele, popř. tyto souhrnné a anonymizované informace poskytovat v rámci nabízených služeb a produktů.
3.6 Provozovatel je oprávněn zrušit ten Uživatelský účet, ke kterému se Uživatel nepřihlásil déle než 4 měsíce, a smazat veškerá data na něm uložená. V případě, že se Uživatel k Uživatelskému účtu nepřihlásí déle než 3 měsíce, upozorní Provozovatel emailem, že může dojít k zrušení účtu, pokud se k němu Uživatel nepřihlásí ani po dobu následujících 30 dnů.
4 Cena a platba za služby
4.1 Cena za používání aplikace FLOWTIVO je stanovena dle aktuálně platného ceníku zveřejněného na stránkách flowtivo.com/price. Tato cena bude Zákazníkovi fakturována zpětně za každý kalendářní měsíc, nebude-li se Zákazníkem sjednáno jinak. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za užívání aplikace FLOWTIVO Zákazníkem a/nebo jeho Uživateli na základě faktury zaslané Provozovatelem elektronickou poštou na fakturační e-mail zadaný Zákazníkem v aplikaci FLOWTIVO. Splatnost veškerých faktur je 21 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Provozovatele.
4.2 V případě nezaplacení jakékoli faktury ve lhůtě splatnosti je Provozovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění, přerušit přístup Zákazníkovi a všem uživatelům k Uživatelským účtům a datům jeho Organizací, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných faktur v plné výši. Dále má Provozovatel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.
4.3 Provozovatel má povinnost informovat Zákazníka o změnách ceníku alespoň 30 dnů před účinností takové změny, pokud se ho tato změna týká.
5 Zásady ochrany osobních údajů
5.1 Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány v souladu Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel je správce osobních údajů zákazníků, fyzických osob spotřebitelů, a zpracovatelem osobních údajů uživatelů, kteří využívají FLOWTIVO jménem a na účet Zákazníka (právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající) v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru se Zákazníkem a kterým byl Uživatelský účet vytvořen Zákazníkem nebo kteří si jej vytvořili se souhlasem nebo na pokyn Zákazníka.
5.2 Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Uživatele a/nebo zákazníka především za účelem poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy, pro účely ochrany práv Provozovatele a se souhlasem Zákazníka nebo Uživatele rovněž pro přímý marketing zahrnující i přípravu nabídky na základě chování a způsobu využívání služeb Zákazníkem nebo Uživatelem a jejich zaslání na elektronické kontakty. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít.
5.3 Provozovatel zavedl taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úniku, ztrátě či zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné třetí osobě.
5.4 Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu, resp. využívání služeb Provozovatele, a následně po dobu nezbytnou dle zvláštních právních předpisů a pro ochranu práv Provozovatele.
5.5 Uživatel a Zákazník mají právo na informaci o zpracování svých osobních údajů včetně práva na kopii zpracovávaných údajů, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a právo podat stížnost proti zpracování adresovanou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uživatel a Zákazník mají právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů za marketingovými účely. Souhlas může být kdykoli odvolán buď písemnou formou na adresu sídla Provozovatele, nebo e-mailem na info@flowtivo.com.
  Cookies a služby třetích stran
5.6 Webové stránky www.flowtivo.com (dále jen „Web“) a online služby s nimi spojené včetně aplikace FLOWTIVO mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. cookies/localstorage.
5.7 Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který Provozovatel prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače Uživatele FLOWTIVO a návštěvníka Webu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka Webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies/localstorage je umožnit internetovému serveru Provozovatele poskytnout Uživatelům FLOWTIVO a návštěvníkům Webu prostředí a funkcionality, na které jsou dle svých posledních návštěv zvyklí, a to tak, aby FLOWTIVO byla pro Uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů či jinou informaci.
5.8 Na FLOWTIVO a Webu Provozovatele jsou použity dva druhy cookies, a to (i) dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie prohlížeče návštěvníka Webu do doby, než ukončí práci s prohlížečem a (ii) trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro snadnější a pohodlnější orientaci návštěvníků Webu a zůstávají uloženy v prohlížeči návštěvníka Webu mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.
5.9 Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje.
5.10 Aplikace FLOWTIVO a Web používají pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost FLOWTIVO a Webu, a jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány.
5.11 Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný Provozovatel, který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.
5.12 FLOWTIVO pro svůj provoz využívá služeb třetích stran, zejména poskytovatelů hardwaru, datových úložišť, síťového připojení a dalších technologií nezbytných pro správnou funkčnost FLOWTIVO. Veškerá data uložená v databázi Aplikace FLOWTIVO a Webu jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem Uživatele a serverem před odposloucháváním nebo podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu. Data uložená v databázi FLOWTIVO přiřazená ke konkrétnímu Uživatelskému účtu jsou vždy ve vlastnictví příslušného Zákazníka, který k nim má všechna práva, jakož i odpovědnost za ně a jejich správnost.
6 Záruka a prohlášení
  SNAŽÍME SE POSKYTOVAT CO NEJLEPŠÍ SLUŽBY, PŘESTO ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE SLUŽBA FLOWTIVO JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO NAZNAČENÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SLUŽBU FLOWTIVO POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. V ÚPLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM A PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY ODMÍTÁ PROVOZOVATEL FLOWTIVO POSKYTNOUT JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ A ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE KOMPATIBILITY S PROHLÍŽEČI NEBO HARDWAREM UŽIVATELŮ, USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. PROVOZOVATEL APLIKACE NEZARUČUJE, ŽE OBSAH, KTERÝ DO FLOWTIVO VLOŽÍTE, NEOBSAHUJE ŠKODLIVÝ SOFTWARE NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE: (i) PROVOZOVATEL V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY VYLUČUJE A NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM APLIKACE FLOWTIVO A JEJÍCH ČÁSTÍ, (ii) POUŽÍVÁTE APLIKACI BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK A NA SVOU VLASTNÍ ODPOVĚDNOST. UŽIVATEL A/NEBO ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ, ŽE PROVOZOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA VADY FLOWTIVO, ANI ZA ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ DAT UŽIVATELE NEBO ZÁKAZNÍKA ČI JINÉ ŠKODY PŘÍMO ČI NEPŘÍMO ZPŮSOBENÉ APLIKACÍ FLOWTIVO. UŽIVATEL SE TÍMTO ZÁROVEŇ VZDÁVÁ VŮČI PROVOZOVATELI NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY, S VÝJIMKOU NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY, KTERÉ SE PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NELZE PLNĚ VZDÁT. TENTO ČLÁNEK NEMÁ VLIV NA SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA ZÁKAZNÍKA, POKUD JDE O FYZICKOU OSOBU – SPOTŘEBITELE, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA.
7 Závěrečná ustanovení
7.1 Akceptací těchto Podmínek ve smyslu ust. 1.9 těchto Podmínek vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit: (i) zrušením všech Uživatelských účtů Zákazníka tímto Zákazníkem nebo jeho Uživateli, (ii) zrušením všech Uživatelských účtů Zákazníka Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami, (iii) v případech a za podmínek stanovených Občanským zákoníkem.
7.2 Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb, v platném znění) a Autorským zákonem (zákonem č. 121/2000 Sb, v platném znění). Smluvní strany se zavazují řešit spory vyplývající z těchto Podmínek nebo užívání FLOWTIVO a Webu v první řadě smírnou cestou. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.
7.3 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O jejich změně budou Zákazníci a Uživatelé informováni: (i) při nejbližším přihlášení k Uživatelskému účtu od data změny platnosti Podmínek, (ii) na webových stránkách https://www.flowtivo.com/terms.
7.4 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.